Regulamin

1. Organizatorem konwentu Smokon III nazywanego dalej Konwentem jest Fundacja „Historia Vita” z siedzibą w Krakowie, nr KRS 0000452311, zwana dalej Organizatorem.

2. Konwent odbywa się w dniu 7 maja 2016 w Artetece Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

3. Każda osoba przybyła na konwent zobowiązana jest wylegitymować się podczas akredytacji ważnym dowodem tożsamości ze zdjęciem. Osoby poniżej 12. roku życia zapraszamy wyłącznie z rodzicami bądź opiekunami prawnymi.

4. Na terenie Konwentu przebywać można w sobotę 7 maja od godziny 11:30 do godziny 20:15.

5. Identyfikatory wydawane podczas akredytacji są numerowane i nie można ich udostępniać osobom trzecim. Każdy uczestnik Konwentu zobowiązany jest do noszenia identyfikatora w widocznym miejscu. W przypadku zgubienia identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić się do akredytacji.

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody fizyczne, materialne i moralne uczestników Konwentu. Za wszelkie szkody odpowiedzialność finansową i prawną ponoszą wyłącznie ich sprawcy. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia ani nie przewidują możliwości jego wykupienia.

7. Na terenie Konwentu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających w jakiejkolwiek formie. Osoby nietrzeźwe lub znajdujące się pod wpływem ww. środków, a także zachowujące się w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i zasadami kultury osobistej będą usuwane z terenu Konwentu, a corpus delicti konfiskowane. Palenie tytoniu i e-papierosów jest dozwolone jedynie w wyznaczonej strefie przed budynkiem.

8. Spożywanie posiłków dozwolone jest tylko w kawiarni. Spożywanie napojów dozwolone jest pod warunkiem, że znajdują się one w zamykanych lub zakręcanych pojemnikach.

9. Na terenie Konwentu należy zachować porządek i czystość oraz posprzątać pomieszczenia, w których się przebywało.

10. Naklejanie plakatów, ogłoszeń itp. na terenie Konwentu bez zgody Organizatora jest zabronione.

11. Na teren Konwentu nie wolno wnosić żadnych niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni palnej, białej, pistoletów na kulki i materiałów radioaktywnych. Przepis ten nie dotyczy ochrony oraz osób przygotowujących pokazy i prelekcje przewidziane w programie Konwentu za uprzednią zgodą Organizatora. Na terenie Konwentu obowiązuje zakaz poruszania się z obnażonymi ostrzami.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki.

13. Każdy uczestnik Konwentu jest zobowiązany do kulturalnego zachowania, w tym do poszanowania przestrzeni osobistej innych uczestników i podporządkowania się decyzjom Organizatorów (w tym obsługi i ochrony). Od decyzji Organizatorów odwołać się można do Koordynatora, którego postanowienia są ostateczne.

14. Organizatorzy i obsługa zastrzegają sobie prawo do uczestnictwa we wszystkich konkursach i turniejach.

15. Każdy uczestnik Konwentu wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w publikacjach poligraficznych i elektronicznych na potrzeby promocji Konwentu i Organizatora.

16. Każdy uczestnik Konwentu zgadza się na udostępnienie Organizatorowi swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejsce zameldowania). Dane te wykorzystywane są wyłącznie do celów ewidencji na użytek Organizatora i nie są udostępniane osobom trzecim.

17. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu budynku, w którym odbywa się impreza.

18. Podpis na liście akredytacyjnej oznacza akceptację wszystkich punktów niniejszego regulaminu. Nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować usunięcie osoby z terenu Konwentu bez zwrotu poniesionych kosztów.

19. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności.

20. Konwent jest przestrzenią przyjazną dla smoków. Pamiętaj, że należy im się nadzwyczajny szacunek.

Komentarz do “Regulamin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *